آخرین اخبار

» » » اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

  

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

  به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گرگان: اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

   

   

   

     صبح روزچهارشنبه 23خرداد97اعضای بنیاد نیمروزسیستانی های گرگان بابهجت تربتی نژادمدیرآموزش وپرورش دیدارکردند.دراین دیدار اعضای بنیادنیمروزبامعرفی خودانتصاب شایسته مدیرآموزش وپرروش راتبریک گفتند وآمادگی خودرابه منظورهمکاری درزمینه های مختلف :علمی ،آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و...اعلام کردند.
  بهجت تربتی نژادمدیرآموزش وپرروش شهرستان گرگان دراین دیدارصمیمانه ضمن قدردانی ازحضوراعضای بنیادنیمروزگفت: شهرستان گرگان ظرفیت های بسیارخوبی دارد بخصوص درحوزه نیروی انسانی که توانمندی های آنان درزمینه های مختلف به اثبات رسیده است.
  مدیرآموزش وپرروش شهرستان گرگان افزود: بنده درقبول مسئولیت هیچ گاه دیدگاه قومیتی خاصی ندارم ودرهرجایی که احساس کنم افرادتوانمندوخلاق وجوددارد دربخشهای مرتبط استفاده خواهم کرد.وی خاطرنشان کرد:سابقه کاری بنده گویای این مهم است که شایسته سالاری واستفاده از تمام ظرفیت های موجود یک اولویت است.
  مدیرآموزش وپرورش گرگ

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

   

   

   

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

   

   

   

  اعضای بنیادنیمروزسیستانی های گرگان بامدیرآموزش وپرورش شهرستان گرگان دیدارکردند.

   

   

  ان باشاره به ضرورت حضور نیروهای توانمندگفت:حضوردر اداره با حساب وکتاب های معمول ورایج مادی همخوانی ندارد وکسانی که عاشق خدمت صادقانه هستند باید مسولیت بپذیرند وازپذیرش موقعیت ها ابائی نداشته باشند.آموزش وپرورش بعنوان یک نهادبزرگ واثربخش فرهنگی نیازمند مشارکت همگانی تمامی نیروهای متعهدومتخصص دربخش های مختلف است وما برای بهره گیری از این ظرفیت ها از قبل هم آمادگی داشتیم واکنون نیز که شما زحمت کشیدید ونیروهای شایسته را معرفی می کنید قطعا با دیدگاه مثبت نگاه خواهیم کرد چراکه برای توسعه آموزش وپرورش باید همگان کمک کنند.
  همچنین در ابتدای این دیدارصمیمی اقای محمدآذری ضمن معرفی کاملتر حاضرین وبیان توانمندیها وبرجستگی های ایشان که خود مدعوین نگفته بودند؛گفت:پس از دیدار بسیارصمیمی وخودمانی با جناب اقای گوهری مدیرکل آموزش وپرورش استان که بی نهایت اثربخش وامیدوارکننده بود دوستان مصوب کردند که دیداری با جنابعالی داشته باشیم وضمن عرض تبریک انتصابتان ؛برخی موارد را نیز محضرتان عنوان کنیم؛بنا بود که جمع محدودی برای تبریک اولیه واعلام آمادگی برای تعامل خدمت برسیم وگرنه دربین ماسیستانیها؛ انسان های شریف متخصص ومتعهدی هستند که هریک ازانها به مراتب از ماها بالاتر هستند اما قرار بر جمع محدود بوده است وروال ما نیز اینگونه هست که به دلیل کثرت جمعیت انسانی وهمچنین افراد دارای توانمندی از مدیران اجرایی دعوت می کنیم انشاالله در جمع ما حاضر شوند وضمن آشنایی بیشتر بادیدگاه های عزیزان به گپ وگفت خودمانی تر نیز بپردازیم که از شما نیز برای حضور درجمع همشهریان سیستانی دعوت می کنیم
  مدیربنیادنیمروزومحقق فرهنگ عامه اقوام با اشاره به ظرفیت های فراوان در بین سیستانیها واقوام ساکن درگلستان خاطر نشان کرد:ماهیچ گاه سهم خواه نبودیم ونیستیم بلکه به دنبال معرفی نیروهای شایسته به مدیران اجرایی هستیم.ما بعنوان کسانی که با بدنه جامعه سروکار داریم زیرسایه بزرگان ومعتمدین وفرهیختگان وهیات امنای عزیز وسایر بزرگان طوایف و..می خواهیم نیروهایی که ازهرنظر شایسته قرارگرفتن درجایگاه های مدیریتی هستند را معرفی کنیم تا خدای ناکرده جامعه از تخصص وتجربیات این افراد بی نصیب نماند.وی افزود:از مسولین نیز توقع داریم مارا درکنارخودببینند واز بزرگان اقوام استان مشاوره بگیرند تادرساختن استان کنارهم به توسعه متوازن استان به یکدیگر کمک کنیم.مدیرمسول روزنامه گلستان نو صاحب امتیاز پایگاه خبری نیمروزگلستان ادامه داد:همانگونه که تاکید بزرگان نظام از شهید بهشتی مظلوم تابزرگان دیگر بر کادرسازی واستفاده از نیروهای کارامد بود مانیز این نیروها را باید به دنبالشان برویم وبه میدان بیاوریم تا گره ازکار مردم بازکنند فارغ از اینکه متعلق به کدام گروه وقوم و..هستند.همین که ارزشهای این مردم وخون شهدا را پاس بدارند بایدفرصت خدمت بیابند.وی افزود:هرکسی که دنبال سهم خواهی به اسم قومیت باشد قطعا ازمانیست ونظرفردی خودش را بیان می کند.ما فقط براساس تکلیف شهروندی بناداریم که نیروهای شاخص دربخش های گوناگون را که به هردلیل درحاشیه هستند به مدیران معرفی کنیم تااز این طریق به وفاق وهمدلی استان کمک کرده باشیم.ماازهرنیروی شایسته اقوام که درهرجای استان فرصت خدمت پیداکند وبرمبنای اصول شناخته شده جمهوری اسلامی ایران ودرراستای همدلی اقوام گام بردارد تائید می کنیم واز ظرفیت قومیت برای موفقیت وحمایتش کم نخواهیم گذاشت ولواینکه ما درمعرفی اونقش نداشته باشیم.وی تاکید کرد:قومیت یک فرصت برای توسعه استان هست واگرکسانی به فکر تحریکات احساسات اقوام برای رسیدن به مقاصد فردی وپوشش ناتوانی های خودهستندباید بدانند که مادرمقابلشان هستیم وقومیت برمبنای اسلام ومنافع ملی باید درراستای وفاق وهمدلی وتوسعه استان باشدوازسویی انکار قومیت نیز مارا به بیراهه خواهد برد وکمکی به حل موضوعات نخواهد کرد.مادر موضوعاتی چون مبارزه با بیسوادی,مدرسه سازی,مبارزه با آسیب های اجتماعی و..نیازمند بزرگان ومعتمدین اقوام وظرفیت اجتماعی اقوام هستیم همانگونه که درحل منازعات واختلافات پیش امده بواسطه زندگی شهری وماشینی نیازمند بزرگان ومعتمدین وریش سفیدان ودخالت ایشان تحت عنوان شوراهای حل اختلاف هستیم.
  محمدآذری با اشاره به روحیه مردمان سیستانی خاطرنشان کرد:همانگونه که بعداز کلنگ زنی مدرسه درجهان آباد بزرگان ومعتمدین وجوانان انجا به سراغ امنا وبزرگان سیستانی امدند که باید از مسولین اموزش وپرورش ازطرف سیستانیها تشکر شود وتاکید بزرگان ومعتمدین به جوانان قدرشناسی وسپاسگزاری دربرابر خدمات نظام وحفظ همدلی وتعامل باسایر اقوام وهمسایگان نجیب مان می باشد مانیز اماده هرگونه همکاری باشمادر حوزه اموزش وپرورش هستیم .دراین دیدار ونشست هم اندیشی هریک ازحاضرین دیدگاه های خودرا با ذکر مصادیق وبسیارصمیمی با سرکارخانم دکترتربتی نژاد مدیر آموزش وپرورش گرگان درمیان گذاشتند که ایشان نیز با سعه صدر وحوصله گوش فرادادند وبدون تکلف وحضورافراد دیگر(که شاید مانعی برای بیان برخی مطالب باشد)موارد را گوش دادند ودرپاسخ به هریک مواردی را توضیح دادند.

  ارسال این مطلب به دوستان
  انتخاب محتوای ارسالی: عنوان مطلب خلاصه مطلب
  نام شما: آدرس ایمیل:

  مطالب مشابه مطلب فوق

  بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
  پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
  اطلاعات
  برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به روزنامه گلستان نو می باشد. [ طراحی ، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت ]