کاشت نهال به یاد شهدا واموات توسط اهالی خونگرم  روستاهای حسین آباد واسلام آبادسیستانی ها به میزبانی شهر مزرعه کتول
با حضور مدیرکل امور کتابخانه ها؛مسولین ومردم ومشارکت بنیاد نیمروز:

کاشت نهال به یاد شهدا واموات توسط اهالی خونگرم  روستاهای حسین آباد واسلام آبادسیستانی ها به میزبانی شهر مزرعه کتول

در راستای پویش به یاد حق داران وطرح کاشت نهال به یاد شهدا واموات توسط بنیاد نیمروز وپیوستن روستاها وشهرهای مختلف استان به این طرح ؛ در روز سه شنبه15 اسفندماه1401 اهالی خونگرم وشهید پرور روستای حسین اباد و روستای اسلام آباد سیستانی های شهرستان علی آباد کتول به کاشت درخت پرداختند