کنگره بین المللی شعر و فرهنگ سیستان فرصتی برای بازشناسی هویت فرهنگی و انعکاس دردجانکاه سیستان صبور!!/گزارش تصویر
به همت دانشگاه زابل ودفتر شعر وموسیقی صداوسیما برگزارشد:

کنگره بین المللی شعر و فرهنگ سیستان فرصتی برای بازشناسی هویت فرهنگی و انعکاس دردجانکاه سیستان صبور!!/گزارش تصویر

در روزهای22و23 آذرماه سیستان میزبان جمع فاخری از اهالی ادب وهنر وفرهنگ بود.شعرای نامدار ملی وبین المللی با دعوت دانشگاه زابل وبه خاطر استاد عباس باقری به زابل امدند وضمن برگزاری کنگره بین المللی شعر وفرهنگ سیستان؛ جاذبه های فرهنگی وتاریخی و هویت تاریخی وتمدنی سیستان را مرور نموده وبا دردهای امروز سیستان از نزدیک آشنا شدند واین موضوعات در شعر این اساتید متبلور بود