جشنواره نوروزی روستای انقلاب وشمگیر/ حضور منتظری وسنگدوینی وچندین مدیرکل وفرماندار وبخشدار و..
جشنواره نوروزی روستای انقلاب

جشنواره نوروزی روستای انقلاب وشمگیر/ حضور منتظری وسنگدوینی وچندین مدیرکل وفرماندار وبخشدار و..

دکتر منتظری ومهندس سنگدوینی به همراه فرماندار آق قلا وبخشدار وشمگیر وچندین مدیرکل به همراه مدیران بنیاد نیمروز سیستانی ها وبزرگان ومعتمدین سیستانی مهمان مردم روستای انقلاب بودند