جشنواره همدلی اقوام علی آبادکتول به زبان تصاویر/ جشنواره فرهنگ اقوام درمهدی آباد سرخ محله با موسیقی؛صنایع دستی وغذای سنتی اقوام
با مشارکت بنیاد نیمروز سیستانی ها وهمراهی دهیاران وشوراها:

جشنواره همدلی اقوام علی آبادکتول به زبان تصاویر/ جشنواره فرهنگ اقوام درمهدی آباد سرخ محله با موسیقی؛صنایع دستی وغذای سنتی اقوام

با پیشنهاد بنیاد نیمروز در بخش مرکزی علی آباد کتول برای حفظ فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیها وتاکید وحمایت دکتر نوروزی نماینده؛ فرماندار وبخشدار مرکزی وموافقت شوراها ودهیاران سایر اقوام این جشنواره به نام همدلی اقوام برگزار گردید/