حکم انتصاب سرکار خانم استاد اشرف کیخا

در راستای اجرای بند ۲ ماده ۱۱ اساسنامه ناظر بر فعالیت های کانون کار آفرینی و نظر به لزوم همکاری همه جانبه کارآفرینان برتر استانی و ملی در تشکیل کمیسیون های تخصصی و دستور العمل مربوطه و به استناد صورتجلسه انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ سرکار عالی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی بانوان منصوب می شوید .