دانشجویان سیستانی در دانشگاه فرهنگیان گرگان با لباس سنتی در کنار سایر اقوام

دانشجویان سیستانی در دانشگاه فرهنگیان گرگان با لباس سنتی در کنار سایر اقوام

در روزیکشنبه۱۵ اسفند۱۴۰۰ در دانشگاه فرهنگیان گرگان یک جشنواره اقوام برگزار شد که تعدادی از دانشجویان سیستانی نیز با داشتن یک غرفه حضور خوبی داشتند در این مراسم که تعدادی از بزرگان ومدیران اعضای بنیاد نیمروز حضور داشتند علاوه بر میز غذاهای سنتی سیستانی ؛یک میز کتاب نیز بود که در آن کتاب هایی مرتبط