دکتر قدسیه آبشناس: استفاده از ظرفیت بانوان به توسعه متوازن کشور ورضایتمندی کمک می کند/ بانوان در خط مقدم مبارزه با ناتوی فرهنگی دشمن هستند
در دیدار با نماینده محترم ولی فقبه ودر جمع بزرگان ومتنفدین سیستانی استان گلستان:

 دکتر قدسیه آبشناس: استفاده از ظرفیت بانوان به توسعه متوازن کشور ورضایتمندی کمک می کند/ بانوان در خط مقدم مبارزه با ناتوی فرهنگی دشمن هستند

خانم دکتر آبشناس از چهره های برجسته در حوزه های فرهنگی اجتماعی وسیاسی وخیریه می باشد که همواره منادی وحدت اقوام بوده است وآرای او در انتخابات مختلف این ادعا را ثابت می کند.وی بر حفظ دستاوردهای نظام وهمدلی اقوام تاکید داشتند