مراسمات متمرکز ملی واستانی را تقویت ومجالس یادبود ویژه برای رییس جمهور شهید ویاران همراهش در دولت سیردهم توسط سیستانی های گلستان برگزار می شود
به منظور قدرشناسی از خدمات شهید خدمت آیت الله رییسی(ره)

مراسمات متمرکز ملی واستانی را تقویت ومجالس یادبود ویژه برای رییس جمهور شهید ویاران همراهش در دولت سیردهم توسط سیستانی های گلستان برگزار می شود

مراسمات متمرکز ملی واستانی را تقویت ومجالس یادبود ویژه برای رییس جمهور شهید ویاران همراهش در دولت سیردهم توسط سیستانی های گلستان برگزار می شود در عصرروز دوشنبه جمعی از بزرگان ومعتمدین وتحصیلکرده های سیستانی گردهم جمع شده وبا توجه به شرایط پیش امده برای کشور این موضوع را بررسی وتصمیمات ذیل اتخاذگردید مقرر گردید