محمدآذری مدیر بنیادنیمروز؛ از مردم نجیب هاشم آباد گرگان و زحمتکشان رادیوگلستان و تلویزیون سپاسگزاریم.
ضبط مستند رمضونیکه سیستانی‌ها در گرگان:

محمدآذری مدیر بنیادنیمروز؛ از مردم نجیب هاشم آباد گرگان و زحمتکشان رادیوگلستان و تلویزیون سپاسگزاریم.

با رایزنی های صورت گرفته توسط مرکز مطالعات مردم شناسی بنیادنیمروز و عدالت رسانه ای ونگاه بلند برنامه سازان رادیوگلستان که عزیزان سیما را نیز هماهنگ کردند درچهارشنبه۱۶فروردین۱۴۰۲ در هاشم آبادگرگان این مستند ضبط شد