محمدآذری مدیر مسول پایگاه خبری نیمروزگلستان:شعر یک رسانه‌ ماندگار اثربخش است ،سعدی حکیمانه آموزگاری می کند
در آستانه روز اول اردیبهشت،روز بزرگداشت سعدی:

محمدآذری مدیر مسول پایگاه خبری نیمروزگلستان:شعر یک رسانه‌ ماندگار اثربخش است ،سعدی حکیمانه آموزگاری می کند

به بهانه اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی و همچنین همتراز دانستن فرخی سیستانی با سعدی توسط بسیاری از ادبیان؛محمدآذری بنیانگذار ومدیر بنیادنیمروز سیستانی‌ها به سوالات خبرنگاران پاسخ داد