روستای حسین آباد مرکز وحدت وهمدلی با درایت بزرگان وتلاش رمرودی دهیار مردمی
در سلسله نشست های همدلی:

روستای حسین آباد مرکز وحدت وهمدلی با درایت بزرگان وتلاش رمرودی دهیار مردمی

 در این جمع که دهیاران وشوراهای اسلامی ومسولین پایگاه ها ومعتمدین روستاهای همجوار نیز حضور داشتند در خصوص راهکارهای چگونگی خدمت بهتر به مردم وتسهیل امور زندگی ورفاه مردم وتقویت همدلی  وهمچنین چگونگی حفظ فرهنگ وآداب ورسوم نیک نیاکان بحث وتبادل نظر شد