تصاویر روزتاریخی وماندگار دربخش وشمگیر.حضورنمایندگان ومدیران ارشداستان ونمایندگان مردم تادهیاران وشوراها وحرف های روراست وبی پرده مردم تا یک روز پرکاردکترمنتظری ومهندس سنگدوینی درکنارمردم ازصبح اول وقت تاعصر

تصاویر روزتاریخی وماندگار دربخش وشمگیر.حضورنمایندگان ومدیران ارشداستان ونمایندگان مردم تادهیاران وشوراها وحرف های روراست وبی پرده مردم تا یک روز پرکاردکترمنتظری ومهندس سنگدوینی درکنارمردم ازصبح اول وقت تاعصر

⭕یک روزتاریخی وماندگار دربخش وشمگیر.حضورنمایندگان ومدیران ارشداستان ونمایندگان مردم تادهیاران وشوراها وحرف های روراست وبی پرده مردم تا یک روز پرکاردکترمنتظری ومهندس سنگدوینی درکنارمردم ازصبح اول وقت تاعصر⭕‼️سخنان وزین وشفاف مردم تا سخنرانی پرشور مهندس گرگیج دبیرمجمع بعنوان کسی که یک هفته کامل به صورت علمی واجرایی پیگیراین نشست کاربردی بودند⭕‼️مصوبات جلسه وتعهدهردستگاه ومهلت زمانی