پیام به مناسبت شهادت سردار زاهدی و همراهان
در راستای حادثه تروریستی رژیم پوشالی اسرائیل:

پیام به مناسبت شهادت سردار زاهدی و همراهان

سردار زاهدی مصداق اتم ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله ) و اخص خواص در پاسداری از خیمه ولایت و مشرح حدیث شریف نبوی ( المؤمن ینظر بنور الله ) بود ‌‌‌‌است