سیستانی های گلستان نوروز را چگونه جشن می گیرند؟/ آداب و رسوم نوروز در بین سیستانیها
سیستانی های گلستان نوروز را چگونه جشن می گیرند؟/ آداب و رسوم نوروز در بین سیستانیها

سیستانی های گلستان نوروز را چگونه جشن می گیرند؟/ آداب و رسوم نوروز در بین سیستانیها

 به گفته محمد آذری محقق فرهنگ عامه اقوام نوروز در سیستان و در بین سیستانی ها نیز همانند سایر اقوام و استان ها و کشورهای حوزه نوروز؛از جایگاه والایی برخوردار است. اما به لحاظ ساختار تاریخی و فرهنگی دارای تفاوت و تمایزاتی نیز می باشد در سیستان و همچنین هر کجا که سیستانی ها بود و باش دارند از جمله در گلستان و مازندران، آداب و رسوم مربوط به سیستانی ها در 3بخش قابل بررسی است.