جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم اباد گرگان/ اختتامیه تبلور وحدت وهمدلی اقوام وتوجه به جوانان
اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آباد به زبان تصویر:

جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم اباد گرگان/ اختتامیه تبلور وحدت وهمدلی اقوام وتوجه به جوانان

وحدت وهمدلی اقوام در اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور با محوریت شهدای هاشم آباد موج می زد