پانزدهمین جشنواره فرهنگ اقوام وحضور کارگروه های تخصصی بنیاد نیمروز سیستانی ها
غرفه بنیاد نیمروزسیستانی ها در جشنواره اقوام:

پانزدهمین جشنواره فرهنگ اقوام وحضور کارگروه های تخصصی بنیاد نیمروز سیستانی ها

پانزدهمین جشنواره فرهنگ اقوام وحضور کارگروه های تخصصی بنیاد نیمروز سیستانی ها در پی برگزاری پاندهمین جشنواره فرهنگ اقوام در استان گلستان این بار نیز کارگروه های تخصصی بنیاد نیمروز از جمله کارگروه تخصصی صنایع دستی و همچنین آکادمی موسیقی نیمروز با شرکت گروه های موسیقی وهنری مهر نیمروز و آوای نیمروز به علاوه مرکز