مهندس ملک مدیرکل راه وشهرسازی گلستان: در حوزه ساختمان و زلزله،  می‌توانیم، ساختمان‌های مقام در برابر زلزله طراحی و  اجرا کنیم.

مهندس ملک مدیرکل راه وشهرسازی گلستان: در حوزه ساختمان و زلزله، می‌توانیم، ساختمان‌های مقام در برابر زلزله طراحی و اجرا کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان  گفت: براساس ضوابط تعیین شده قبلی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد باید سه شرط مشخص شده شامل، "کمتر از ۶ متر بودن ۵۰ درصد عرض معابر آنها"، "مقاوم نبودن در برابر زلزله و فرسودگی داشتن حداقل ۵۰ درصد کالبد املاک آن مناطق" و نیز "وجود حداقل ۵۰ درصد پلاک‌ها و قطعات کمتر از ۲۰۰ مترمربع" را داشته باشند.