پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

یک شخص را نمی توان نسبت به یک رفتار مجرمانه، دو بار یا بیشتر(چه از طرف شاکی قبلی، چه از طرف مابقی ذینفعان) تحت تعقیب کیفری قرار داد.