معرفی رشته مهندسی عمران
معرفی رشته مهندسی عمران

معرفی رشته مهندسی عمران

انجام پروژه های عظیم برج سازی و ساختمان سازی با سازه های سبك و سر سخت در برابر حوادث فورس ماژور نظیر زلزله ، مدل سازی و نظارت بر فرآیند های عمرانی مانند راه سازی ، سدهای عظیم ، طراحی شبکه های آب ، باند های فرودگاه ، دکل های برق و مخابرات و طراحی نیروگاه های برق ، مضافاً از اهم وظایف مهندسان عمران تدوین گزارش مربوط به آزمایشات بنیاد سازی و اطمینان خاطر نسبت به دوام سازه های فلزی و بتنی است.