هیات متحده عزاداری “نیمروز فندرسک” با حضور جمعی از معتمدین وجوانان منطقه شکل گرفت
در راستای گسترش عزاداری سنتی اقوام:

هیات متحده عزاداری “نیمروز فندرسک” با حضور جمعی از معتمدین وجوانان منطقه شکل گرفت

به منظور حفظ واشاعه فرهنگ ناب دینی وگسترش عزاداری سنتی اقوام با فراخوان اقایان مطهری وکیان وبا حضور محمدآذری مدیر وبنیانگذار بنیاد نیمروز سیستانی ها وجمع کثیری از معتمدین وبزرگان وجوانان روستاهای بخش فندرسک وخان ببین نشست اولیه جهت تشکیل هیات متحده عزاداری نیمروز فندرسک در مسجد موسی بن جعفر(ع) خان ببین برگزار گردید