غریب آبادی با اشاره به اهمیت آموزش ها گفت یکی از مهترین موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه شود آموزش های کارکنان به خصوص آموزش نیروهای امدادی و بروزرسانی اطلاعات نیروهاست
در نشست سرپرست هلال احمر گلستان طرح شد:

غریب آبادی با اشاره به اهمیت آموزش ها گفت یکی از مهترین موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه شود آموزش های کارکنان به خصوص آموزش نیروهای امدادی و بروزرسانی اطلاعات نیروهاست

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان از حوزه جوانان هم به عنوان درگاه ورودی هلال احمر یاد کرد گفت: باید برای جذب و نگهداشت اعضای جوانان برنامه های انگیزشی مناسبی طراحی شود