پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

در خصوص شرط تنصیف اموال، اگر زوج اموال خود را منتقل نماید باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد و قیمت آن به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد.