پشت صحنه ضبط بازی های سنتی سیستانی برای صداوسیما/ آموزش بازیهای بومی ومحلی توسط بنیاد نیمروزسیستانی ها به جوانان بخش وشمگیر

پشت صحنه ضبط بازی های سنتی سیستانی برای صداوسیما/ آموزش بازیهای بومی ومحلی توسط بنیاد نیمروزسیستانی ها به جوانان بخش وشمگیر

گزارش تصویری از ضبط بازیهای سنتی سیستانی برای صداوسیما/ پشت صحنه آموزش بازیهای بومی ومحلی سیستانی در روستای انقلاب وشمگیر   در راستای اهداف بلند بنیاد نیمروز سیستانی ها در زمینه آموزش بازی های بومی محلی و همچنین فرهنگ وآداب ورسوم نیک گذشتگان به مردم بویژه نسل جوان وکودکان اینده ساز؛ روز دوشنبه۲۳ فروردین۱۴۰۰ مهمان