خدمات بی نظیر حاج محمدشهرکی به بهداشت ودرمان مردم استان گلستان
از ایجادمرکز انژیوگرافی تامرکزسرطان وجراحی قلب باز و..:

خدمات بی نظیر حاج محمدشهرکی به بهداشت ودرمان مردم استان گلستان

بدیعی گفت: حاج محمد شهرکی در ماههای گذشته دچار مشکل قلبی شد و با توجه به توان مالی بالا می توانست در بهترین بیمارستان های تخصصی و خصوصی کشور عمل بازکردن عروق قلبی را انجام دهد اما به کادر درمان شهرستان اعتماد کرده و این عمل را با موفییت در گنبدکاووس انجام دادند.