هیات مدیره بنیاد نیمروز در خصوص اولین یادواره ۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان: از اینکه خادمی شهدا رزق ما بود خدا را شاکریم/ قدردان اعتماد و حمایت همگان هستیم
نخستین یادواره شهدای سیستانی استان گلستان برگزار شد:

هیات مدیره بنیاد نیمروز در خصوص اولین یادواره ۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان: از اینکه خادمی شهدا رزق ما بود خدا را شاکریم/ قدردان اعتماد و حمایت همگان هستیم

هیات مدیره بنیاد نیمروز در خصوص اولین یادواره ۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان: از اینکه خادمی شهدا رزق ما بود خدا را شاکریم/ قدردان اعتماد و حمایت همگان هستیم به نقل از نگارستان اقوام:در پی برگزاری موفق وبی نظیر یادواره شهدای سیستانی در گرگان با مشارکت جمعی وهمگانی کلیه نیروهای درون وبرون قومی؛ بنیاد نیمروز طی

اولین یادواره۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان با مشارکت کارگروه ایثار وشهادت بنیاد نیمروز وحسینیه سیستانی ها وستادیادواره مردمی
یادواره1000شهید سیستانی گلستان برگزار شد:

اولین یادواره۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان با مشارکت کارگروه ایثار وشهادت بنیاد نیمروز وحسینیه سیستانی ها وستادیادواره مردمی

اولین یادواره1000شهید سیستانی استان گلستان با مشارکت کارگروه ایثار وشهادت بنیاد نیمروز وحسینیه سیستانی ها وستادیادواره مردمی